Sitemize hoş geldiniz. Welcome on board.

Sitemiz İtü Df Kariyer Kulübü üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Sitemizdeki yazılar içerik olarak denizcilik sektörü ve eğitimi, duyurularımız, etkinliklerimiz ve kendi makalelerimizden oluşmaktadır .Üst segmeler ile kulüp ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz ve sağ yanda bulunan "Paylaşımlar Arşivi" ile eski haberlere ulaşabilirsiniz.Ayrıca altta yer alan arama çubuğundan site içi arama yapabilirsiniz.Pruvanız neta, rüzgarınız kolayınıza olsun!..

itudfkariyerkulubu.com'da Ara

21 Nisan 2012 Cumartesi

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
          Hizmet grupları
           — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir.
          Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:
          a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
          1) Liman Başkanı,
          2) Gemi Sörvey Kurulu Başkanı,
          3) Şube Müdürü,
          4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Denetleme Şefi,
          b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
          1) Hukuk Müşaviri,
          c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
          1) Uzman,
          d) Teknik Hizmetler Grubu;
          1) GSK Uzmanı,
          e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
          1) Çözümleyici,
          f) İdari Hizmetler Grubu;
          1) Ayniyat saymanı,
          2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Denetleme Memuru, Sekreter, Şoför, Mutemet, Gemi Adamı, Gemi Sicil Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
          g) Yardımcı Hizmetleri Grubu;
          1) Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi.
          Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:
          Mühendis, Fizikçi, İstatistikçi, Matematikçi, Mütercim, Hemşire, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kaptan, Teknik Ressam.
          Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
           — Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
          a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesindeki şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Müsteşarlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,
          b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak
          şartları aranır.
          Görevde yükselme eğitimi
          — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadro unvanları için bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde belirtilen tarihe kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav şartı aranmaz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f), bentlerindeki ders konularınından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde, bu süre şartı aranmaz.
          Görevde yükselme eğitiminin, merkez teşkilatında yaptırılması esastır. Ancak, gerekli görülmesi halinde, taşra teşkilatında bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarında da görevde yükselme eğitimi yaptırılabilir.
          Müsteşarlıkça gerek görüldüğü takdirde, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya uygun bulunacak bir başka kurum ve kuruluş ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.
          Duyuru
          — Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de bütün personele; eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri ise Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de en az on beş gün önce eğitime katılacaklara yazılı olarak bildirilir.
          Görevde yükselme eğitimine alınma
           — Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.
          Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmelik EK-1 Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
          Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.
          Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
Görev Gruplarına Göre Atama Şartları
          Atama şartları
           — Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
          a) Liman Başkanı kadrosuna atanabilmek için;
          1) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,
          2) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          3) GSK Başkanı, GSK Uzmanı ve Denizcilik Uzmanı kadrolarında bulunmak,
          4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) (D) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış olmak,
          5) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,
          b) GSK Başkanı kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Müsteşarlıkta GSK Uzmanı görevinde en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
          3) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek.
          Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
           — Görevde yükselme eğitimi ve sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
          a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında Uzman, GSK Uzmanı, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Mütercim, Şef, Denetleme Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Araştırmacı, Çözümleyici, Programcı görevlerinde çalışıyor olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          c) Denetleme Şefi kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında denetleme memuru, gemi sicil memuru, kaptan, gemi adamı görevlerinde çalışıyor olmak,
          3) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,
          3) Bu maddenin uygulanmasında, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine haiz olmak,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
          1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında şef, denetleme şefi, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          g) Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı kadrosuna atanabilmek için;
          1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olup; uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak, denizcilik alanında en az 2 yıl çalışmak; gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az 2 yıl çalışmış olanlarda yukarıda sayılan ehliyete sahip olma şartı aranmaz.
          2) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,
          3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) (D) düzeyinde başarılı olmak, Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış veya yabancı dil bildiğini belgelemek,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
           h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında programcı, bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışıyor olmak,
          3) Bilgi işlem programlamasında iki programlama dili bildiğini resmi bir belge ile belgelendirmek,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          ı) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          j) Memur kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          k) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,
          3) Bilgisayar eğitimi veya kursunda başarılı olmak,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
           l) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,
          3) Bilgisayar eğitimi veya kursunda başarılı olmak,
          4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          m) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          n) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;
          1) Sekreterlik Meslek Lisesi mezunu veya en az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          o) Mutemet kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) (E) veya (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          r) Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) İşitme yeteneğinde zayıflık, konuşmasında pelteklik ve kekemelik bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla belgelemek,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          s) Denetleme Memuru kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          t) Gemi Sicil Memuru kadrosuna atanabilmek için;
          1) Hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ile denizcilik fakülteleri mezun olmak. Bu fakülte mezunlarından en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          u) Gemi Adamı kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Renk körlüğü, akıl hastalığı ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,
          3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
          v) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,
          3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
          Madde 23 — Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
          a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
          1) Fakülte veya yüksek okulların mühendislik bölümlerden mezun olmak,
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,
          3) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,
          4) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          c) Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;
          1) Lisans düzeyinde yaptıkları öğrenim sonucunda bu kadrolar ile ilgili unvanları kazanmış olmak,
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim okulu mezun olmak,
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          e) Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;
          1) Meslek veya teknik liselerinin teknik resim bölümlerinden mezun olmak,
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
          1) Lise üstü en az iki yıl süreli teknik öğrenim veren okulların elektrik, elektronik, bilgisayar, inşaat, sıhhi tesisat, telekomünikasyon, motor, metal, boya bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
          1) Üniversite veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
          2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          h) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak.
          2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,
          3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ( C ) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış olmak. (İstekli bulunmadığı takdirde KPDS’den (D) seviyesinden atama yapılabilir)
          4) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
          ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
          1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak,
          2) En az iki programlama dili bildiğine dair programcı sertifikasına sahip olmak,
          3) Son sicil notu en az 70 puan olmak,
          4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmakHiç yorum yok:

Yorum Gönder